FANDOM


回回语属于印欧语系—印伊语族—伊朗语支—波斯语东部方言,回回语发音接近现在的中亚塔吉克语。有学者认为回回语是塔吉克语北部方言。回回语曾是元明时期官方语言之一,后来随着回回人政治地位的下降,回回语逐渐从口语转变成为经堂语。当今,在回回民族日常生活中仍然保留了大量的回回语单词。例如:

1.阿訇 Axund

2.朵斯提 Dôst

3.朵灾海 Dôzex

4.阿斯玛恩 Asman

5.阿卜戴斯特 Abdest

6.胡达 Xuda

7.别麻尔 Bêmar

拉丁回回文特指回回民族传统经堂教育中所教授的法尔西文的拉丁字母转写系统。拉丁回回文是通过在26个英文字母的基础上新增6个衍生拉丁字母而形成的。该系统总共有32个字母,按照次序排列如下:

大写:A B C Č(CH) D E Ê(EE) F G Ğ(GH) H I J K L M N O Ô(OO) P Q R S Š(SH) T U V W X Y Z Ž(ZH)

小写:a b c č(ch) d e ê(ee) f g ğ(gh) h i j k l m n o ô(oo) p q r s š(sh) t u v w x y z ž(zh)

拉丁回回文书写范例:

Ez sebr we nemaz yari jôêd.We in du,karê dušwarend,juz beray ehli xušôc. 【GURCAN】

Destetra der girêban biber,ta bê hêj(hêč) asêbê sefêd bêrun ayed.Ba nôh nišane nezdi fircewn we qewmeš birew,ki merdumê fasiqend. 【GURCAN】

Destetra der gireeban biber,ta bee heej(heech) aseebee sefeed beerun ayed.Ba nooh nishane nezdi fircewn we qewmesh birew,ki merdumee fasiqend. 【GURCAN】

Padšahêra šunidem,ki be kušteni esirê išaret kerd;Bêčare der haleti newmêdi melikra dešnam daden girift we seqet guften,ki gufteend:《Her ki dest ez jan bišôyed,her či der dil dared,bigôyed》.【GULISTAN】

PADŠAHÊRA ŠUNIDEM,KI BE KUŠTENI ESIRÊ IŠARET KERD;BÊČARE DER HALETI NEWMÊDI MELIKRA DEŠNAM DADEN GIRIFT WE SEQET GUFTEN,KI GUFTEEND:《HER KI DEST EZ JAN BIŠÔYED,HER ČI DER DIL DARED,BIGÔYED》.【GULISTAN】

Padshaheera shunidem,ki be kushteni esiree isharet kerd;Beechare der haleti newmeedi melikra deshnam daden girift we seqet guften,ki gufteend:《Her ki dest ez jan bishooyed,her chi der dil dared,bigooyed》. 【GULISTAN】

PADSHAHEERA SHUNIDEM,KI BE KUSHTENI ESIREE ISHARET KERD;BEECHARE DER HALETI NEWMEEDI MELIKRA DESHNAM DADEN GIRIFT WE SEQET GUFTEN,KI GUFTEEND:《HER KI DEST EZ JAN BISHOOYED,HER CHI DER DIL DARED,BIGOOYED》. 【GULISTAN】

参考资源:

1.https://zh.m.wikipedia.org/zh-cn/%E8%A1%8D%E7%94%9F%E6%8B%89%E4%B8%81%E5%AD%97%E6%AF%8D

2.http://wsq.discuz.qq.com/?c=index&a=index&f=wx&fid=42&siteid=253161862

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基